SINAMICS V20 6SL3210-5BB11-2UV0

SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 0.12 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BB13-7BV1

SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 0.37 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BB21-5UV1

SINAMICS V20 1 AC 200-240 V -10/+10% 47-6 Rated power 1.5 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BB22-2UV0

SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 2.2 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BB23-0UV0

SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 3.0 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BE13-7UV0

SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 0.37 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BE17-5UV0

SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 0.75 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BE21-5CV0

SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 1.5 kW…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BE23-0UV0

SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 3 kW with…

SINAMICS V20 basic converters 6SL3210-5BE27-5UV0

SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 7.5 kW…